อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

  กลับไปหน้าข่าวปี 2556

26 ธ.ค.55

รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ฯ สพป.ศก.3
     รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  3 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2555 รายละเอียด

26 ธ.ค.55

รายละเอียดเบิกจ่ายเงินเดือนเลื่อนขั้นข้าราชการ ฯ
     รายละเอียดเบิกจ่ายเงินเดือนเลื่อนขั้นของข้าราชการ  รายละเอียดเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ รายละเอียดเบิกเงินตกเบิกครูชำนาญการ รายละเอียด

10 ต.ค.55

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง สพป.ศก.3
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศก.3 ในวันที่ 8 ต.ค. - 19 ต.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30น. รายละเอียด

8 ต.ค.55

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ครั้งที่ 2) รายละเอียด

8 ต.ค.55

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายละเอียด

24 ก.ค.55

ขอความร่วมมือเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2555
     ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กำหนดจัด "โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2555" ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 55 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องลำดวนทอง A และห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ
     จึงแจ้งเวียนสมาชิก กบข. เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียด 1 2 || รายชื่อสมาชิก กบข. 1 2 3

4 ก.ค.55

โครงการฝึกอบรม "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
     สพป.ศก.3 กำหนดโครงการฝึกอบรม "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (e-Government Procurement : e-GP)" ระยะที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏฺบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน รายละเอียด

2 ก.ค.55

ประกาศ สพป.ศก.3 เรื่อง ประกวดซื้อสื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     
สพป.ศก.3 จะประกวดซื้อสื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 ก.ค. 55 ระหว่างเวลาี่ 09.00-12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศก.3 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 17 ก.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียด